• Domov
  • Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov


SÚHLAS SO ZHROMAŽĎOVANÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Odoslaním tohto formulára a "kliknutím" na možnosť súhlasím ako dotknutá osoba so spracovaním mojich osobných údajov uvedených nižšie, ktoré týmto dobrovoľne poskytujem prevádzkovateľovi, a to spôsobom uvedeným nižšie v tomto súhlase. Beriem na vedomie, že tieto osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, predstavujú "osobné údaje" v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "nariadenie GDPR"). Týmto tiež vyhlasujem, že mám najmenej 16 rokov, a ak nemám, potvrdzujem, že tento súhlas vyjadrila alebo schválila osoba, ktorá voči mne vykonáva rodičovskú zodpovednosť.

1. Súhlasím so svojím súhlasom.

Správcom osobných údajov je spoločnosť Spolmont, spol. s r.o., so sídlom Jiráskova 381, 755 01 Vsetín, IČO: 64084990 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 8656 (ďalej len "správca").

2. Spracúvanie osobných údajov

2.1. Moje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujem Prevádzkovateľovi, sú nasledovné: Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.

2.2. Súhlasím so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov na účely:

marketingové účely Prevádzkovateľa súvisiace s ponukou produktov a služieb; zasielanie informácií o organizovaných podujatiach, produktoch, službách a iných aktivitách (napr. zasielanie newsletterov, telemarketing); kontaktovanie na účely prieskumu trhu a marketingového prieskumu; kontaktovanie na účely zasielania prianí k vianočným a veľkonočným či iným sviatkom a zasielanie zľavových poukazov, darčekov a pod;

pričom spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie týchto účelov.

2.3. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

2.4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné vo vzťahu k účelu, na ktorý sa spracúvajú.

2.5 Okrem prevádzkovateľa budú vyššie uvedené osobné údaje zhromažďovať a spracúvať aj nasledujúce subjekty:

Weboo s.r.o. IČO 02636239.

Príjemcovia) osobných údajov.

Osobné údaje dotknutých osôb sa nebudú prenášať do tretích krajín;

2.6. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať vyššie uvedené osobné údaje po dobu 5 rokov odo dňa udelenia môjho súhlasu. Beriem na vedomie, že pred uplynutím tohto obdobia ma môže Prevádzkovateľ kontaktovať s cieľom obnoviť môj súhlas a že bez obnovenia budú moje osobné údaje po uplynutí uvedeného obdobia natrvalo vymazané.

3.Práva dotknutej osoby

3.1. Beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba mám právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (článok 16 alebo článok 17 GDPR) alebo obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR) a právo namietať proti spracúvaniu (článok 21 GDPR). Za podmienok stanovených v článku 20 GDPR mám ako dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa ma týkajú a ktoré som poskytol Prevádzkovateľovi.

3.2. Ako dotknutá osoba môžem kontaktovať Prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov na e-mailovej adrese info@spolmont.cz.

3.3. Ak sa ako dotknutá osoba domnievam, že sa moje osobné údaje spracúvajú v rozpore so zákonom, mám právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa a žiadať o nápravu. Ak sa zistí, že žiadosť je oprávnená, Prevádzkovateľ bezodkladne odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá moja možnosť ako dotknutej osoby podať sťažnosť priamo na Úrade na ochranu osobných údajov.

3.4. Týmto dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom na vyššie uvedené účely, v uvedenom rozsahu a na vyššie uvedené obdobie. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ bude tento súhlas archivovať na účely splnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, aby mohol preukázať, že som súhlasil s vykonávaným spracúvaním.

RÝCHLE KONTAKTY

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+420 577 018 482

Spolmont s.r.o.