Ochrana osobných údajov

PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

__________________________________________________________________________________


Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje fyzických osob, zejména zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti společnosti SPOLMONT s.r.o., se sídlem Jiráskova 381, Vsetín, PSČ 755 01, IČO: 64084990, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostravě, oddíl C, vložka 8656 (dále jen „Správce“).

Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb nebo s námi uzavíráte jinou smlouvu, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

-          dodavatelé Správce,

-          zaměstnanci Správce,

-          osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatelé marketingových a reklamních služeb),

-          finanční instituce a pojišťovny,

-          státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy,


KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

-       adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),

-       popisné údaje (např. bankovní spojení, platební informace )

-       obrázky, fotografie a videa,

-       údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně),

-       další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

-       další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.


ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

a)       plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b)       dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),

c)       určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

d)       zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,

e)       další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

-       k účelu podle písm. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat - v nezbytném rozsahu k účelu dle písm. b), c), d) a/nebo e) výše,

-       k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,

-       k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,

-       v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle písm. c) výše před skončením takového řízení,

-       k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním,

-       k účelům podle písm. e) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na niž Subjekt údajů udělil Správci souhlas dle samostatně odsouhlaseného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů v tomto případě bere na vědomí, že před uplynutím této doby ho může Správce kontaktovat za účelem obnovení jeho souhlasu.

Nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v provozovnách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP).


INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ DLE GDPR

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

-          přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),

-          opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),

-          omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),

-          vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),

-          právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),

-          právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Pravidlech.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu na kontaktní údaje Správce: SPOLMONT s.r.o., Jiráskova 381, Vsetín, PSČ 755 01, e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.


ZÁVĚR

Tato Pravidla Správce se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na webových stránkách www.frunek.cz.

Čítať ďalej...Ochrana osobných údajov

 • Videní: 25

Súhlas so spracovanim cookies

SÚHLAS SO SPRACOVANIM COOKIES

Identifikácia správcu: spoločnosť SPOLMONT s.r.o., se sídlem Jiráskova 381, Vsetín, PSČ 755 01, IČO: 64084990, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostravě, oddíl C, vložka 8656.

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím týmto s tým, aby vyššie uvedená spoločnosť (ďalej len „správca“) spracovávala mnou poskytnuté osobné údaje (ďalej len osobné údaje), a to:

 • cookies

na účely:

 • štatistické (napr. doba vašej návštevy našich stránok, najčastejšie používaná časť webu a pod.),
 • preferenčné (napr. identifikácia prehliadača, jazykové nastavenie a pod.),
 • marketingové a reklamné (napr. personalizácia reklamy, štatistika vyhľadávania a pod.),
 • ostatné (iné nezaradené technické účely).

Súhlas je možné nastaviť pre všetkých (tlačidlo ,,Áno, súhlasím“, respektíve ,,Prijať všetky súbory cookies“ v prípade ďalšieho nastavenia) alebo iba na niektoré účely (zaškrtnutím príslušnej časti), prípadne je možné zamietnuť všetko (tlačidlo ,,Nesúhlasím“, respektíve ,,Prijať iba nevyhnutné súbory cookies“ pri ďalšom nastavení).

Pri udelení súhlasu s marketingovými a preferenčnými cookies môže dochádzať k profilovaniu.

Poskytnutie údajov na účely spracovania podľa tohto súhlasu je dobrovoľné.

Berem na vedomie, že mám právo:

 • požadovať prístup k mojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia),
 • požadovať opravu či výmaz mojich osobných údajov (čl. 16 a 17 Nariadenia),
 • požadovať obmedzenie spracovania (článok 18 Nariadenia),
 • vzniesť námietku proti spracovaniu (článok 21 nariadenia),
 • na prenositeľnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia),
 • podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Bol/a som poučený/á, že mám v súlade s Nariadením právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas pomocou tohto odkazu.

Všetky informácie vrátane možnosti výkonu svojich práv, spôsobu odvolania súhlasu a doby uloženia jednotlivých cookies nájdete v dokumente Cookies  a dokumentu Zásady ochrany osobných údajov.

Čítať ďalej...Súhlas so spracovanim cookies

 • Videní: 38

Cookies

ZÁSADY POUŽITIA COOKIES

Tento web používa súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu používať webové stránky na zefektívnenie užívateľskej skúsenosti.

Cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti. Informácie o Vašom používaní našich stránok tiež zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy, ktorí ich môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili pri Vašom používaní ich služieb.

Zákon stanovuje, že môžeme na Vašom zariadení ukladať súbory cookies, pokiaľ sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok (viz sekcia Nevyhnutné cookies), a to bez Vášho súhlasu. Pre všetky ostatné typy súborov cookies potrebujeme Váš súhlas, ktorého plný text nájdete tu, a ktorý môžete kedykoľvek odvolať, a to tu.

Viac o tom kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje, sa dozviete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, viz Ochrana osobních údajů.

DRUHY COOKIES

NEVYHNUTNÉ

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú s tým, aby boli webové stránky použiteľné. Poskytujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže web správne fungovať.

Cookies je možné blokovať = zakázať, ale časť stránok sa Vám nemusí zobrazovať správne, niektoré časti dokonca nemusia fungovať. Nastavenie cookies pre najčastejšie používané prehliadače nájdete tu:

ANALYTICKÉ A VÝKONNOSTNÉ

Tieto cookies slúžia na zlepšenie fungovania webových stránok. Používajú sa napr. k pochopeniu toho, ako návštevníci interagujú s webom a obvykle pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitého opustenia, zdroji návštevnosti atď. Analytické cookies ďalej možňujú návštevníkom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Môžu tiež slúžiť na zlepšovanie výkonnosti a rýchlosti webovej stránky.

PREFERENČNÉ

Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Môžu nimi byť napr. Váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.

REKLAMNÉ A MARKETINGOVÉ

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov naprieč webovými stránkami. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a preto sú hodnotnejšie pre vydavateľa a inzerentov tretích strán.

ZOZNAM VŠETKÝCH COOKIES

Kompletný zoznam všetkých používaných cookies nájdete pri rozkliku jednotlivých kategórií tu.

Čítať ďalej...Cookies

 • Videní: 34

Sklad a logistika

SKLADNÍK LOGISTIKY

Hlavný dôvod, prečo ísť do Spolmontu


SPOLMONT je dynamická česká technologická spoločnosť s vedúcim postavením na trhu vo svojom odbore.
Pôsobíme v zaujímavom segmente povrchových úprav a máme rastúce portfólio zákazníkov.
Zaoberáme sa výrobou, predajom, servisom, vývojom a potrebujeme obsadiť dôležitú pozíciu v tíme skladníkov - výrobné a obchodné zázemie.

Hľadáme pozíciu, ktorá nás bude napĺňať najmä z dlhodobého hľadiska


 • Samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, ochota spolupracovať s ostatnými kolegami a predovšetkým dôslednosť
 • Primeraná znalosť práce na PC (MS Excel, Word, Outlook a niečo navyše)
 • Dobrá znalosť sladového hospodárstva (evidencia, skladové hospodárstvo, inventarizácia, pohyb materiálu medzi skladom a výrobou)
 • Organizačné schopnosti na zabezpečenie prípravy, toku a evidencie materiálov od návrhu, TPV až po výrobu

MIMO UVEDENEJ AGENDY


 • Manipulácia s VZV
 • Fyzická práca s materiálom spojená s nakladaním a vykladaním
 • Vodičský preukaz skupiny B

ČO PONÚKAME


 • Zaujímavá práca s využitím komunikačných a organizačných zručností
 • Len jednosmenná prevádzka, práca v riadnom zamestnaní
 • Kolektív s tímovým duchom
 • Bonusy spoločnosti
 • Profesionálny rast
 • Čo ste nenašli vo svojej súčasnej práci
 • Dovolenka 5 týždňov
 • Plat 30 000 - 40 000

Ak spĺňate vyššie uvedený profil, neváhajte nás kontaktovať a pošlite nám svoj životopis s fotografiou.

POSLAŤ ŽIVOTOPIS

Kde ste sa o nás dozvedeli

Čítať ďalej...Sklad a logistika

 • Videní: 423

Filtrácia, odsávanie, úprava vzduchu na mieru

Odsávanie prevádzky, filtrácia, vzduchotechnika


Ponúkame širokú škálu filtračných zariadení, ktoré vynikajú svojou účinnosťou.

Sú navrhnuté tak, aby zachytili a odstránili maximum častíc prachu z vášho prostredia.

Naše zariadenia sú ďalej navrhnuté tak, aby boli energeticky úsporné a účinné, čo oceníte najmä v aktuálnej dobe.

Okrem toho budete mať aj menšie výdavky na údržbu a opravy.

Disponujeme vlastnou výrobou vzduchotechniky, a tak si môžete byť istí férovou zákazkou.

Najčastejšie realizujeme filtráciu priemyselných prevádzok, odsávacie steny do lakovní prípadne kombináciu celkovej dodávky na mieru.

Riešenie na mieru sme realizovali napr. v týchto prevádzkach

Čítať ďalej...Filtrácia, odsávanie, úprava vzduchu na mieru

 • Videní: 517

RÝCHLE KONTAKTY

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+420 577 018 482

Spolmont s.r.o.